Where are you (from)?
รายละเอียด
Where am I?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ ที่อยู่
Where am I?
แบบฝึกหัดเรื่อง Where are you?
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
47.55 นาที
ตามรอยพ่อหลวง
ครูอรุณี สิโรรส
49.17 นาที
How do you feel today?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
48.58 นาที
มนุษย์กับการใช้งาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.19 นาที
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
46.16 นาที
การลดปัญหาโลกร้อนตามวิถีพอเพียง
ครูกิติมา สมฤาแสน
42.6 นาที
Machine Tools เครื่องมือกล
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม