Can you help me, please?
รายละเอียด
การต้อนรับ / เลี้ยงรับรองแขก (Offering Hospitality)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การขอความช่วยเหลือ (Asking the help)
การเสนอความช่วยเหลือ (Offering to help)
การต้อนรับ / เลี้ยงรับรองแขก (Offering Hospitality)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
38.36 นาที
Warning การเตือน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
22.56 นาที
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมในวัยรุ่น
ครูอรุณี สิโรรส
51.58 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
53.25 นาที
พระพุทธประวัติ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
43.38 นาที
Safety rules and precaution signs
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.26 นาที
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
47.51 นาที
Information ข้อมูล (รายละเอียด ข่าวสาร ความรู้)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.55 นาที
พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.2 นาที
โครงงานวิทยาศาสตร์
Dsddoaes
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม