Can you help me, please?
รายละเอียด
การต้อนรับ / เลี้ยงรับรองแขก (Offering Hospitality)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การขอความช่วยเหลือ (Asking the help)
การเสนอความช่วยเหลือ (Offering to help)
การต้อนรับ / เลี้ยงรับรองแขก (Offering Hospitality)
เอกสาร/คู่มือ
--ไม่มีข้อมูล--
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
42.7 นาที
การวางตัวกับเพศตรงข้าม การเลือกคู่ครองตามวัฒนธรรมไทย
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
42.6 นาที
Machine Tools เครื่องมือกล
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.52 นาที
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม ตอนหลักธรรม
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.58 นาที
มนุษย์กับการใช้งาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.13 นาที
ป่ารักษ์น้ำตามวิถีชุมชน
ครูกิติมา สมฤาแสน
31.37 นาที
How are you?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
51.3 นาที
How many pens do you have?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.41 นาที
หลักธรรมในแผ่นดิน
ครูสิริมา เจริญศรี