Warning การเตือน
รายละเอียด
สำนวนเกี่ยวกับการเตือน, การใช้ you should, you ought to
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
สำนวนเกี่ยวกับการเตือน, การใช้ you should, you ought to
ประโยคเกี่ยวกับการเตือน
ศัพท์ที่ควรรู้, การใช้ประโยค should to, you ought to
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
52.50 นาที
วิกฤตการณ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
45.37 นาที
Safety Colours สีเพื่อความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.8 นาที
อาชีพของคนไทยตามวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
46.41 นาที
หลักธรรมในแผ่นดิน
ครูสิริมา เจริญศรี
43.38 นาที
Safety rules and precaution signs
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
36.54 นาที
Language Focus
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.11 นาที
เรียนรู้อย่างฉลาด
ครูอโนทยา เรืองศรี
45.43 นาที
การดูแลสุขภาพ
ครูธีระพงษ์ อยู่สุข
0.3 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น