Safety rules and precaution signs
รายละเอียด
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบการ (Safty on Electricity in a Workplace)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
กฏความปลอดภัย และป้ายคำเตือน/ป้ายพึงระวัง (Safty Rules and Precaution sign)
กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสถานประกอบการ (Safty on Electricity in a Workplace)
ป้ายคำเตือนในสถานที่ประกอบการ
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
49.41 นาที
ภูมิคุ้มกันชีวิต
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
48.52 นาที
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
ครูจิรประภา ขำมา
53.29 นาที
can you speak English?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง
0.2 นาที
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง
44.28 นาที
โรคเพศสัมพันธ์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
41.5 นาที
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.17 นาที
How do you feel today?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
45.43 นาที
การดูแลสุขภาพ
ครูธีระพงษ์ อยู่สุข