Hand Tools เครื่องมือ
รายละเอียด
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
41.5 นาที
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
40.48 นาที
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
42.42 นาที
Where are you (from)?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
41.53 นาที
หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ครูสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์
44.4 นาที
ต้องดีกว่าเก่า
ครูทัศนีย์ บุญเลิศ
42.24 นาที
Where's the bank, please?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
48.19 นาที
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
38.36 นาที
Warning การเตือน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.3 นาที
การอนุรักษ์พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
44.32 นาที
สิ่งเสพติด
ครูพงศ์เดช ยอดพยุง