Hand Tools เครื่องมือ
รายละเอียด
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
51.3 นาที
How many pens do you have?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
47.11 นาที
เรียงร้อยถ้อยคำ
ครูนิตยา อรรถโกมล
49.41 นาที
ภูมิคุ้มกันชีวิต
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
45.37 นาที
Safety Colours สีเพื่อความปลอดภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
36.54 นาที
Language Focus
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
40.48 นาที
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
0.2 นาที
มนุษย์กับการใช้พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
52.50 นาที
วิกฤตการณ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
53.25 นาที
พระพุทธประวัติ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
39.23 นาที
Types of Forms
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม