Machine Tools เครื่องมือกล
รายละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)
เครื่องมือกล (Machine Tools) และเครื่องมือตั้งกลึง
การใช้ be operated by
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
40.48 นาที
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุ่น
ครูอารีย์วรรณ์ สายะวรานนท์
38.29 นาที
0.2 นาที
สารและสมบัติของสาร
ครูนงลักษณ์ ภัศระ
43.17 นาที
Hand Tools เครื่องมือ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
นโยบายพลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
33.45 นาที
Road Signs เครื่องหมายการจราจร
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
52.50 นาที
วิกฤตการณ์พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
48.52 นาที
ไกลอบายมุขเป็นสุขกับการออม
ครูจิรประภา ขำมา
0.2 นาที
ธาตุและตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ
44.28 นาที
โรคเพศสัมพันธ์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ