Hospitality การต้อนรับ
รายละเอียด
การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Information) และการกรอกแบบฟอร์ม (forms)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Information) และการกรอกแบบฟอร์ม (forms)
Dialogue A at a factory
สำนวนที่ใช้ในการรับรอง
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
0.2 นาที
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ครูบุษบา จริงบำรุง
47.42 นาที
หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
34.34 นาที
What time is it?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.26 นาที
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
46.56 นาที
อโรคยาผาสุก
ครูชลิต เขาวงค์ทอง
47.46 นาที
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
38.36 นาที
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
51.3 นาที
How many pens do you have?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
44.28 นาที
โรคเพศสัมพันธ์
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
35.2 นาที
การใช้ยา
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง