Hospitality การต้อนรับ
รายละเอียด
การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Information) และการกรอกแบบฟอร์ม (forms)
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การต้อนรับ (Hospitality) การให้ข้อมูล (Information) และการกรอกแบบฟอร์ม (forms)
Dialogue A at a factory
สำนวนที่ใช้ในการรับรอง
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
39.28 นาที
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.26 นาที
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
48.13 นาที
ป่ารักษ์น้ำตามวิถีชุมชน
ครูกิติมา สมฤาแสน
50.25 นาที
วิถีไทยวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
39.50 นาที
Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
42.6 นาที
Machine Tools เครื่องมือกล
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
0.2 นาที
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
38.29 นาที
0.2 นาที
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ